Yleiset ajosäännöt

Kilpailun johtaja voi kieltää kuljettajaa osallistumasta lähtöön tai pysäyttää kuljettajan, joka syyllistyy tai on syyllistynyt urheilulliseen tai tekniseen rikkomukseen.

Jokaisen kuljettajan, jonka auto rikkoontuu kilpailun aikana niin, että hänelle näytetään musta lippu, jossa oranssi ympyrä, täytyy pysähtyä seuraavalla kierroksella ratavarikolle korjaamaan auto, ennen kuin hän saa jatkaa kilpailua. Kuljettajan ajaessa rikkinäisellä autolla tulee noudattaa äärimmäistä varovaisuutta rangaistuksen uhalla.

Ajo kilpailussa

Kuljettajan on harjoituksissa ja kilpailun aikana ajettava autoa harkiten niin, ettei synny onnettomuusvaaraa tai yhteentörmäystä toisen kuljettajan kanssa.

Kuljettajat saavat käyttää vain kilparataa kilpailun aikana. Kaarteissa sekä niiden lähestymis- ja jättö vaiheessa voivat kuljettajat ajaa haluamallaan tavalla ottaen kuitenkin huomioon radan reunamerkinnät. Auton katsotaan ajautuneen ulos kilparadalta, kun kaikki neljä rengasta ovat radan valkoisten tai keltaisten reunamerkintöjen ulkopuolella.

Kuljettajan oikaisemista valvoo palvelun tuottaja. Kuljettajan syyllistyessä oikaisemiseen, peli jakaa hidastusrangaistuksen, mikä velvoittaa kuljettajaa siirtymään pois ajolinjalta ja hidastamaan ajoneuvoansa. Kun peli näkee hidastamisen riittäväksi, se vapauttaa kuljettajan jatkamaan normaalia kilvan ajoa. Hidastusrangaistuksen jälkeen kuljettajan tulee huomioida ympäröivä tilanne ja liittyä takaisin ajolinjalle turvallisuutta vaarantamatta.

Jos kuljettaja kokee saaneensa hidastusrangaistuksen ilman hyvää perustetta, kilpailun tuomaristo tarkistaa tilanteen. Tällaisessa tapahtumassa toimitaan seuraavalla tavalla:

 1. Kuljettaja tuottaa chattiin sanan "OIKOMINEN". Kilpailun järjestäjä suosittelee määrittämään tämän chat-komennon pikavalintaan ennen kilpailua.
 2. Kuljettaja jatkaa normaalia kilvanajoa, vaikka peli käskee hidastamaan
 3. Peli langettaa kuljettajalle mustan lipun, jonka kilpailun tuomaristo poistaa
 4. Tuomaristo tarkastaa tilanteen, jonka jälkeen ilmoittaa päätöksestään kuljettajalle. Päätös voi olla yksi seuraavista:
  1. Ei rangaistusta
  2. Varikkokäynnin yhteydessä viiden sekunnin pysähtymisrangaistus
  3. Viiden sekunnin aikasakko, joka lisätään kilpailijan loppuaikaan.

Kuljettaja saa palata ajoradan ulkopuolelta takaisin radalle noudattaen sellaista varovaisuutta, ettei radalle paluusta aiheudu vaaraa muille kuljettajille, eikä palaava kuljettaja estä muita kuljettajia. Kuljettaja ei myöskään saa saavuttaa hyötyä kilparadan ulkopuolisen alueen käytöstä. Radan ulkopuolista aluetta saa käyttää vain törmäyksen välttämiseksi, eikä kuljettaja tällöinkään saa saavuttaa tilanteesta kilpailullista etua.

Vaarallisen ajon toistaminen, tahattomastikin, voi aiheuttaa rangaistuksen. Jokainen estämistoimenpide yhden tai useamman kuljettajan suorittamana, olipa se tahallinen tai tahaton, on kielletty. Seuraamus, joka määrätään kuljettajille, jotka mutkittelevat puolelta toiselle radalla tarkoituksena estää kuljettajien ohitusyritykset on kilpailusta tai sen osasta hylkääminen.

Ohitustilanteet

Kuljettaja, joka joutuu ohitustilanteeseen, ei saa estää ohiajavaa kuljettajaa. Estämisellä tarkoitetaan liikettä, jonka kuljettaja tekee silloin, kun autot ovat limittäin toistensa kanssa ja toisen auton on hidastettava vauhtiaan kolarin välttääkseen. Ohittava kuljettaja ei saa leikata ohitettavan eteen niin, että tämän ajo estyy tai syntyy vaaratilanne.

Ajettaessa suoralta rinnakkain kaarteeseen, tulee molempien kuljettajien mahtua ajamaan rinnakkain myös kaarteen läpi. Kuljettaja voi valita vapaasti ajolinjansa vain silloin, kun ajoneuvot eivät miltään osiltaan ole rinnakkain.

Jokainen kuljettaja saa käyttää suoralla koko radan leveyttä puolustaakseen asemaansa, kuitenkin niin että ajolinjan vaihto rajoittuu vain yhteen liikkeeseen, ja silloin kun mitkään kohdat ajoneuvoista eivät ole limittäin toistensa kanssa. Ajolinjalle palatessaan kuljettajan on jätettävä vähintään auton levyinen tila ajolinjalle lähestyttäessä mutkaa tai jarrutuspaikkaa

Ohitustilanteissa, joissa ohitusta yrittävä kuljettaja saa hyötyä radan ulkopuolella käymisestä(ml. Off-track), tulee kuljettaja lopettaa ohitusyritys. Vasta seuraavan mutkan läpi mentyään, kuljettaja saa aloittaa uuden ohitusyrityksen.

Kierroksella ohittaminen

Kuljettajan, joka tulee kierroksella ohitettavaksi, tulee antaa pikimmiten tietä kierroksella ohittavalle kuljettajalle. Sääntönä käytetään yhden (1) sekunnin eroa kuljettajien välillä. Kierroksella ohitettavan on siirryttävä pois ajolinjalta ja hidastettava nopeuttaan, jotta kierroksella ohitus toteutuu turvallisesti. Kierroksella ohitettava ei missään nimessä saa hidastaa nopeuttaan normaalia hitaammaksi ajolinjalla tai mutkan jarrutuksessa.

Jos edellä ajava kuljettaja ei näytä seuraavan huolellisesti taustaansa, on kilpailun johdon varoitettava chatin kautta ja siten välitettävä hänelle tieto, että toinen kilpailija haluaa ohittaa. Kuljettajaa, joka ei noudata kilpailun johdon käskyä tai sinistä lippua, voidaan rangaista. Jatkuva sinisen lipun noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kilpailusta hylkäämisen.

Jos kierroksella ohittava kuljettaja kokee ajaneensa liian pitkään kierroksella ohitettavan takana, voi kuljettaja kehottaa tuomaristoa huomauttamaan edellä ajavaa kuljettajaa kirjoittamalla komennon ‘/rc SININEN LIPPU$’.

Seuraamus, joka aiheutuu sinisen lipun merkityksen noudattamatta jättämisestä, niille kuljettajajille, jotka sulkevat osan rataa ja vakavampana järjestelmällisestä sulkemisesta, on kilpailusta hylkääminen.

Ajo ratavarikolla

Kuljettaja, joka aikoo mennä ratavarikolle, tulee hyvissä ajoin ryhmittyä ratavarikon puoleiselle kaistalle. Sekä ratavarikolle ajettaessa, että sieltä poistuttaessa, kuljettaja ei saa ylittää rataan merkittyä valkoista tai keltaista viivaa, joka erottaa ratavarikolle menon ja poistumisen muusta kilparadasta. Muuta kautta ratavarikolle ajo on kielletty. Tämän määräyksen rikkominen voi johtaa kilpailusta tai sen osasta hylkäämiseen.

Pysäyttäminen/keskeyttäminen kilpailun aikana radalla

Jos kuljettajan auto jostakin syystä pysähtyy, on se kuljettajan toimesta siirrettävä pois radalta välittömästi sellaiseen paikkaan ettei se muodosta vaaraa tai estettä kilpailun normaalille kululle. Kuljettaja voi siirtyä takaisin radalle siinä vaiheessa, kun radalle siirtyminen ei muodosta vaaraa tai estettä kilpailun normaalille kululle.

Määräyksiä virheellisen ajon estämiseksi

Sääntöjen vastainen ajotapa ei anna kilpailulle urheilullisesti oikeudenmukaista tulosta.

Virheellisen ajon estämiseksi painotetaan seuraavia asioita, jotka on otettava huomioon jokaisessa kilpailussa.

 1. Virheellisellä ajolla tässä suhteessa ymmärretään esimerkiksi, että:
  1. kuljettaja ajaa niin suurella nopeudella kaarteeseen, että syntyy vaaratilanne
  2. kuljettaja ajaa säännönvastaisesti kanssakilpailijansa ohi niin, että tämä joutuu jäämään jälkeen välttääkseen törmäämästä ohi ajavaan.
  3. kuljettaja ajaa toisen kuljettajan päälle takaa tai sivulta päin. Imussa ajettaessa on auton koskettaminen edellä ajavan kuljettajan ajoneuvoon ehdottomasti kielletty ja tulkitaan virheelliseksi ajoksi.
 2. Mikäli esiintyy virheellistä ajoa, on kilpailun johtajan määräyksestä annettava varoitus kuljettajalle. Mikäli tilanne tapahtuu niin myöhäisessä kilpailun vaiheessa, ettei em. toimenpiteisiin ehditä ryhtyä, annetaan tämä varoitus suullisesti kilpailun jälkeen.
 3. Mikäli kuljettaja toistaa varoituksen arvoisen virheen tai syyllistyy törkeään ajotapavirheeseen, on kilpailun johdon määrättävä kuljettaja ratavarikolle näyttämällä mustaa lippua. Kuljettajalle ilmoitetaan ratavarikolla syy varikolle kutsumiseen. Musta lippu tai hylkääminen voidaan antaa myös erän/finaalin jälkeen.
 4. Mikäli tilanne toistuu kohdan 3 mukaisesti niin myöhäisessä kilpailun vaiheessa, ettei em. toimenpiteisiin ehditä ryhtyä ennen ajajien pois liputtamista, hylätään väärin ajanut pois kilpailusta kilpailunjohtajan päätöksellä.
 5. Kuljettajalla on oikeus tehdä yksi vetoomus tuomariston päätöksestä. Vetoomus on toimitettava tunnin sisällä finaalin päättymisen jälkeen.

Seuraamukset ajotaparikkeistä

Kilpailun johtaja tai tuomaristo voi määrätä vaarallisesta, virheellisestä tai sääntöjen vastaisesta ajosta rangaistuksen.

Kilpailun johtajan tai tuomariston antama varoitus on voimassa koko kilpailun ajan. Mikäli varoitukseen johtava rikkomus tapahtuu niin myöhäisessä vaiheessa, ettei sitä keretä antaa kilpailun aikana, voidaan se antaa kilpailun jälkeen. Toinen varoitus kilpailun aikana johtaa kilpailun osasta hylkäämiseen.

Jos kuljettaja saa yhden varoituksen kahdessa kisassa peräkkäin, tuomaristo langettaa kuljettajalle lähtöruuturangaistuksen.

Kuljettaja saa seuraamuksen tiedoksi kilpailunjohtajalta/tuomaristolta teksti-chatillä ja kilpailun jälkeen sähköpostilla. Tuomariston mahdollista langettaa rangaistuksia myös jälkikäteen 1 viikon sisällä kilpailun päättymisestä.

Stop and go: Rangaistus, jossa kuljettaja ajaa ratavarikolle, pysähtyy varikkoruutuunsa ja jatkaa kilvan ajoa. Tällöin kuljettajan on saavuttava kärsimään rangaistus varikolle kolmen kierroksen sisällä.

Stop & hold penalty: Rangaistus, jossa kuljettaja pysähtyy määritellyksi ajaksi varikkoruutuunsa. Saavuttava kärsimään rangaistus varikolle kolmen kierroksen sisällä

DQ: Kilpailusta, tai sen osasta hylkääminen. Ajettava varikolle ja lopettava ajaminen

Ajan lisääminen loppuaikaan: Tuomaristo voi määrätä aikasakon, joka lisätään loppuaikaan.

Lähtöruuturangaistus: Tuomaristo voi määrätä lähtöruuturangaistuksen seuraavaan kisaan.

Hidastusrangaistus ja sen kärsiminen: Rata-alueen rajojen ylittämisestä simulaattorista tulee automattinen hidastusrangaistus, mikäli sillä saavuttaa mahdollisesti ajallista hyötyä. Vauhtia on hidastettava sillä tavoin ja sellaisessa kohdassa rataa ettei se aiheuta vaaraa.

Osallistumiskielto: Äärimmäisissä tapauksissa tuomaristo voi määräätä osallistumiskiellon osa-kilpailuun tai sarjaan.

Protestit

Sarjassa käytetään kahta eri protestimenetelmää. Protestimenetelmien tarkoitus on taata tasavertainen kohtelu kuljettajille jokaisessa tilanteessa.

Nopea protesti on kisan aikana käytettävä protestimenetelmä. Kilpailun hektisyydestä johtuen tuomaristo ei aina kykene tarkkailemaan jokaista tilannetta tai taistelua reaaliaikaisesti, joten vastuu ilmoittamisesta tulee kuljettajille.

Jos kuljettaja on kokenut joutuneensa virheellisen ajon uhriksi, kirjoittaa hän tekstichattiin "PROTESTI". Tuomaristo tarkastaa uusinnasta tilanteen ja suorittaa tarvittavat jatkotoimet. Tuomaristo ilmoittaa chattiin jatkotoimista.

Normaali protestimenetelmä mahdollistaa kisan jälkeisen protestoinnin. Kuljettaja lähettää protestinsa sähköpostilla osoitteeseen sm-sarja@simracing.fi. Protestin tulee sisältää sitä koskevien kuljettajien nimet, kilpailunumerot ja tarkentavat lisätiedot (esim. Kierros, mutkanumero, mitä tapahtui ja mitä haittaa tapahtuneesta aiheutui).

Liikennöiminen ajosuuntaa vastaan

Kaikenlainen liikennöiminen radalla ajosuuntaa vastaan on kielletty kilpailun aikana.

Internet-yhteyteen liittyvät säännöt

Tietoliikenneyhteyden ongelmat

Mikäli kuljettajan tietoliikenneyhteydessä on ongelmia niin, että auton sijaintia radalla ei pystytä määrittämään riittävällä tarkkuudella, voi tuomaristo määrätä kuljettajan toimimaan seuraavilla tavoilla, riippuen ongelman laajuudesta

 1. Huomioimaan huono yhteys ja antamalla tavanomaista enemmän tilaa kilpailutilanteissa
 2. Päästettävä nopeammat kuljettajat ohi antamalla selkeästi enemmän tilaa kuin tavanomaisessa kilpailutilanteessa
 3. Lopettamaan kilvanajon, siirtymään pois ajolinjalta sekä ajamaan ratavarikolle äärimmäistä varovaisuutta noudattaen.

Kuljettaja saa jatkaa kilvanajoa normaalisti vasta saatuaan tuomaristolta tähän luvan.

Yhteyden katkeaminen

Kuljettajan internet-yhteyden katketessa kuljettaja menee tow-tilaan, jossa hänen autonsa hinataan ratavarikolle. Jos kuljettajan internet-yhteys alkaa toimimaan uudelleen, on hänellä oikeus jatkaa kilpailua normaalisti.

Kuljettajan on huomioitava, että hän ei saa takaisin menetettyjä kierroksia tai aikaa, vaan hän jatkaa kilpailua mitä todennäköisimmin yhden tai useamman kierroksen kilpailua johtavaa kuljettajaa jäljessä.

Palvelimen kaatuminen

Palvelimen kaatuessa kilpailu keskeytetään, ja mikäli yli 75% kierroksista tai lähtöön varatusta ajasta on käytetty, lähdön tulokset ovat ne, mikä kilpailun tilanne oli palvelimen kaatumista edeltävällä kierroksella. Muussa tapauksessa suoritetaan uusintalähtö, joka on mitaltaan sama kuin kilpailussa oli johtoautolla kierroksia tai aikaa jäljellä kierrosta ennen palvelimen kaatumista. Lähtöjärjestys tällöin määräytyy sen palvelimen kaatumista edeltävän kierroksen tilanteen perusteella.

Tiedotus kaatumisen jälkeisistä jatkotoimenpiteistä julkaistaan foorumin kilpailukutsuketjussa.